jak palić w kotłach, piecachwłaściwe palenie w piecu, kotle

 

 

Jak PALIĆ W PIECU - BILANS ZYSKÓW I STRAT

Zasto­so­wa­nie roz­pa­la­nia od góry nie­sie sze­reg zmian w codzien­nym rytu­ale pale­nia oraz daje efekty — zarówno pozy­tywne jak i te mniej korzystne, choć bilans jest wybit­nie dodatni. Korzy­ści to:

  • oszczę­dzasz pie­nią­dze — spa­lasz drogi opał efek­tyw­niej, więc zuży­jesz go dużo mniej
  • oszczę­dzasz czas — roz­pa­lasz raz i masz spo­kój na 12 do 24 godzin. Nie musisz bie­gać i dokła­dać węgla, pil­no­wać aby nie wyga­sło, nie musisz wsta­wać w nocy i dokła­dać aby nie zamar­z­nąć — po pro­stu roz­pa­lasz wie­czo­rem, a rano nadal jest przy­jem­nie cie­pło lub cho­ciaż zno­śnie, a nie podmuch Sybe­rii jak do tej pory
  • masz stale cie­pły dom — zmie­nia­jąc filo­zo­fię ogrze­wa­nia z prze­pa­la­nia na cią­głe grza­nie, masz zawsze kom­fort cieplny w domu przy zbli­żo­nym zuży­ciu opału
  • chro­nisz swoje zdro­wie — prze­sta­łeś pro­du­ko­wać kłęby tru­ją­cego dymu. Sąsie­dzi będą się zasta­na­wiać, czemu nie palisz w piecu, albo skąd masz pie­nią­dze na ogrze­wa­nie gazowe

Minusy roz­pa­la­nia od góry wyni­kają z tego, że działa ono ina­czej niż przez lata przy­wy­kli­śmy myśleć o pale­niu w piecu. Trzeba zmie­nić część nawy­ków a to nigdy nie jest łatwe ani szybkie.

  • nie powinno się dokła­dać w trak­cie pale­nia — dokła­da­nie jest o tyle łatwiej­sze, że zawsze można wsy­pać tyle ile aku­rat potrzeba. Paląc cyklicz­nie — dużymi por­cjami bez dokła­da­nia — trzeba nabrać pew­nej wprawy i wyczu­cia, ile opału roz­pa­lić przy aktu­al­nej pogo­dzie za oknem. Można też sto­so­wać pale­nie kro­czące, które umoż­li­wia dokładanie.
  • dłu­żej trwa nagrze­wa­nie insta­la­cji — jeśli przy­wy­kłeś, że roz­pa­lasz i po 10 minu­tach kalo­ry­fery są czer­wone, to się zawie­dziesz: przy roz­pa­la­niu od góry nagrza­nie całej insta­la­cji do tem­pe­ra­tury zada­nej trwa (zależ­nie od kotła, insta­la­cji i pogody) 30–60 minut. Tyle że szyb­kość nagrze­wa­nia insta­la­cji nie jest naj­waż­niej­sza. Pozna­jąc filo­zo­fię eko­no­micz­nego ogrze­wa­nia zro­zu­miesz, że istotne jest utrzy­ma­nie w miarę sta­łej, kom­for­to­wej tem­pe­ra­tury w domu, a do tego bły­ska­wiczne nagrze­wa­nie insta­la­cji nie jest potrzebne.

 

 Tekst i grafiki pochodzą z portalu czysteogrzewanie.pl

 

 

Konto prowadzone przez bank:

ING Bank Śląski SA

 

nr rachunku bankowego:

86 1050 1588 1000 0090 9299  4186

 

 

 ing bank slaski logo

Zakład Usług Kominiarskich

adres pocztowy placówki ZUK w Dobrodzieniuul. Powstańców Śl.5

46-380 Dobrodzień

 

emailkominiarzdobrodzien@gmail.com

 

telefon kominiarze Dobrodzień

tel.602 767 393

tel.(34) 353 63 38

 

czynne: pon. - pt.   7.00 - 15.00

Zakład Usług Kominiarskich

adres pocztowy placówki ZUK w Dobrodzieniuul. Jałowcowa 5/5

41-806 Zabrze

 

emailkominiarzzabrze@gmail.com

 

telefon kominiarze Dobrodzieńtel.664 787 985

tel.602 767 393

tel.(34) 353 63 38

czynne: wt. - pt.  7.45 - 9.00